Take-up

뒤로가기

        제품특징
            01. 무인 인쇄 가능
                 [프린터 헤드 설치]
            02. 모든 산업용 프린터 호환 가능
                 [레일 길이에 따라 자유롭게 조절]
            03. 간단한 설치
                 [독립형 / 장착형]
            04. 사용자 선택 가능한 자동 3단 토크
                 [Low/Medium/High]
            05. 미디어 무게에 따라 토크값 자동 증가 
▶토크ㅣTorque
자동 텐션 선택
(Low/Medium/High)
▶장착형ㅣBuilt-in Type
프린터 사양에 따른 설계 제공
▶독립형ㅣSelf-standing Type 
▶미디어 클램핑ㅣClamping
2”~ 3” 지관용
제품사양
(단위:mm)
사이즈 정보
Model
Printer Width(mm)
Dimension [W*D*H mm]
Power Requirment(전원)
NTTU-600-SS(BI)24"(600mm)1300*450*470Free Volt / Hz
NTTU-900-SS(BI)36"(900mm)1600*450*470Free Volt / Hz
NTTU-1100-SS(BI)44"(1100mm)1800*450*470Free Volt / Hz
NTTU-1300-SS(BI)54"(1300mm)2000*450*470Free Volt / Hz
NTTU-1600-SS(BI)64"(1600mm)2300*450*470Free Volt / Hz
NTTU-1900-SS(BI)74"(1900mm)2600*450*470Free Volt / Hz
NTTU-2600-SS(BI)102"(2600mm)3300*450*470
* 제품사양은 사전 통보없이 변경될 수 있습니다.
* SS : 독립형[Self-Standing Type] / BI : 장착형[Built-in Type]

상품사용후기

게시물이 없습니다

상품 Q&A

게시물이 없습니다

판매자 정보