Cutting Plotter

뒤로가기

        제품특징
            01. 자동 윤곽선 커팅 카메라(특허 기능)
            02. USB 케이블, USB 사용
            03. 사용하기 쉬운 터치 스크린 패널
            04. 고정밀도 커팅 플로터
            05. 최대 2000g 절삭력
            06. ARM Chip & 128MB buffer
            07. 박스 샘플 제작 가능
▶제품 사용 예시
*모델 : CX Serise
▶제품 사용 예시
*모델 : CX V / CX D
제품사양
(단위:mm)
사이즈 정보
Model
CX C24
CX V48
CX V60
최대 미디어 넓이720mm1350mm1650mm
최대 절삭 넓이610mm1240mm1500mm
제품 사이즈900*360*360mm1550*360*360mm1850*360*360mm
제품 중량16Kg37Kg40Kg
최대 파워2000g2000g2000g
헤드 수111
스탠드OptionOO
자동 윤곽선 절삭CameraCameraCamera
전원220/50220/50220/50
스크래치 판화OOO
모터StepperStepperStepper
프로세서 메모리128MB128MB128MB
절삭 정밀도+/- 0.01mm+/- 0.01mm+/- 0.01mm
반복 절밀도0.082mm0.082mm0.082mm
최대 동작속도700mm/s700mm/s700mm/s
최대 절삭속도600mm/s600mm/s600mm/s
인터페이스USB Cable/USBUSB Cable/USBUSB Cable/USB
파워< 100W< 100W< 100W
동작환경+5 ˚C ~ +35 ˚C+5 ˚C ~ +35 ˚C+5 ˚C ~ +35 ˚C
* 제품사양은 사전 통보없이 변경될 수 있습니다.

상품사용후기

게시물이 없습니다

상품 Q&A

게시물이 없습니다

판매자 정보